Oficiální webové stránky bytového družstva Molbyt
Domovní řád bytového družstva MOLBYT

čl. 1

Úvodní ustanovení

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech bytového družstva Molákova čp. 592-601, IČO: 25147404, se sídlem Molákova 595, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapsaného v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze, v oddíle Dr, č. vložky 3487, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem je v této oblasti stanovena Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Stanovami družstva, případně jinými následnými právními předpisy souvisejícími s bydlením.

čl. 2

Základní pojmy

1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.

2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti). Nebytové prostory nejsou příslušenstvím bytu ani společné prostory (části) domu.

3. Příslušenstvím  bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány (např. spížní komora mimo byt apod.).

4. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, lodžie (na severní straně domů), podesty, kočárkárny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény. Dále se za společné části domu považuje nezastavěný družstevní pozemek.

  

čl. 3

Práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu

1. Práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu upravuje zejména hlava sedmá Občanského zákoníku a Stanovy družstva.

2. Bytové družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.

3. Bytovým družstvem pověřená osoba je oprávněna, po předchozím oznámení nájemci, vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidla tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol.

4. Nájemce je povinen užívat byt, společné části domu a požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Nájemce je povinen umožnit přístup do bytu za účelem provedení oprav prováděných družstvem (např. lakování vnějších křídel oken, parapet, výměna stoupaček a radiátorů ústředního vytápění aj.).

5. V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod., doporučuje se v případě déletrvající nepřítomnosti nájemce oznámit družstvu místo pobytu anebo adresu a telefon osoby, zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.

6. Nájemci bytů (nebytových prostor) jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

7. Se souhlasem představenstva družstva mohou být v části bytu a nebytových prostorech zřizovány tzv. tiché provozy (např. práce s PC, redakční práce). Nájemce, který uvede svůj byt jako sídlo firmy, má povinnost tuto skutečnost oznámit představenstvu družstva.

a) Je-li nájemce, jehož část bytu slouží k podnikatelské činnosti, člen družstva dle čl. 7, odst.7 Stanov, sjedná představenstvo družstva s tímto členem družstva dohodu o zvýšení platby za služby, s přihlédnutím ke skutečnému zvýšení nákladů za tyto služby vzniklé provozem jeho podnikatelské činnosti;

b) Je-li nájemcem, jehož část bytu slouží k podnikatelské činnosti, člen družstva dle čl. 7, odst. 8 Stanov, nebo jedná-ĺi se o nájemní byt, je představenstvo družstva oprávněno sjednat nájemné z té části podlahové plochy, která slouží k podnikatelské činnosti, maximálně ve výši dvojnásobku základního nájemného (dle §15, vyhl. MF ČR č. 176/1993 Sb.). Případné zvýšení cen za služby spojené s provozem podnikatelské činnosti je uvedeno v bodu 7a) Domovního řádu;

c) U podnikatelské činnosti v nebytových prostorech je výše nájemného sjednáno s představenstvem družstva dohodou. Případné zvýšení cen za služby spojené s provozem podnikatelské činnosti je uvedeno v bodu 7a) Domovního řádu.

8) Pronájem celého bytu (nevztahuje se na členy družstva) není povolen. Výjimku ve zcela zvláštních případech povoluje představenstvo družstva.

9) Předávání klíčů od domů cizím a neohlášeným osobám (trvale) je hrubým porušením Domovního řádu.

10) Využívání společných prostor v domech (§ 2 zákona č. 72/1994 Sb.) jiným způsobem než ke kterému jsou určeny, podléhá souhlasu nájemníků domu a představenstva družstva.

11) Pro obnovu vnějších (venkovních) nátěrů oken, parapetů a vnější strany vstupních bytových dveří je nájemník povinen používat jednotně určenou barvu. V případě nedodržení určené barvy k nátěrům je povinen ji na vlastní náklady odstranit.

 

čl. 4

Držení domácích zvířat

1) Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě. V bytech nesmí nájemníci chovat jiná zvířata (ježci, pavouci, hadi aj.), která mohou být na obtíž ostatním nájemníkům domu.

2) Písemného souhlasu družstva je třeba k držení většího počtu domácích zvířat tj. více než dvou psů apod. V domech je zakázáno přechovávat nebezpečná zvířata a šelmy.

3) Nájemce nesmí v bytech zřizovat chovné stanice.

 

čl. 5

Užívání společných prostorů a zařízení domů

1) Společné části domů se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě. Umísťování jakýchkoli předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorech dovoleno.

2) Nájemci jsou povinni zejména:

a) umožnit přístup k uzávěrům, měřičům;

b) zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně;

c) zabezpečit, aby věci uložené v příslušenství bytů (komory) nebyly zdrojem šíření zápachu, hmyzu a hlodavců;

d) nepřetěžovat výtahové kabiny.

 

čl. 6

Vyvěšování a vykládání věcí

1) Nájemce bytu nesmí bez písemného souhlasu představenstva družstva umísťovat na vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu a anténní stožár jakákoli zařízení a předměty.

2) Květiny v oknech, na lodžiích apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.

3) Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu představenstva družstva. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí anebo ruší jeho vzhled.

4) Zasklení lodžií může nájemce uskutečnit na vlastní náklady až po předchozím odsouhlasení představenstvem družstva a na základě  rozhodnutí stavebního úřadu v Praze 8.

5) Vyvěšování reklamních tabulí a vizitek na plášť domů a zařízení v domech, včetně instalace zvláštních poštovních schránek podléhá souhlasu představenstva.

 

čl. 7

Zajištění pořádku a čistoty v domě

1) Nájemce a osoby s ním společně bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu. Družstvo je povinno zajistit provádění úklidových prací ve všech společných částech domu. V případě, že členská schůze bytového družstva MOLBYT rozhodne o tom, že úklid budou provádět sami nájemci bytů, jsou tito povinni podílet se na úklidu společných prostor v domě, zametání a mytí schodů a chodeb, udržování čistoty v kočárkárně, čistění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří a odklízení sněhu ze spojnic chodníků přilehlých k domu v zimním období, a to podle zásad a v rozsahu stanovených představenstvem družstva.

2) Vyklepávat koberce, rohožky apod. je možno pouze na místech k tomu určených.

3) Nájemce zodpovídá za čistotu a pořádek v domě při provádění různých oprav nebo rekonstrukce bytu. Musí pak zajistit úklid a odvoz sutě a odpadu tak, aby neobtěžoval ostatní nájemníky v užívání společných prostorů.

4) Nájemce je povinen na vlastní náklady odstranit jim zapříčiněné škody ve společných prostorech a zařízeních domů. Způsobí-li znečištění společných prostor nebo chodníku osoby užívající byt, osoba s ním bydlící nebo jiná zjištěná osoba (např. návštěva), je povinna toto znečištění neprodleně odstranit, jinak bude znečištění odstraněno na její náklady.

 

čl. 8

Otevírání a zavírání domu

1) Nájemci jsou povinni zamykat dům v době od 22.00 do 6.00 hodin. V případě, že představenstvo družstva rozhodne o tom, že dům bude uzavřen neustále, jsou všichni obyvatelé domu toto rozhodnutí povinni respektovat. Družstvo je povinno zajistit, aby každý nájemce obdržel dva klíče od domovních dveří.

2) Klíče od společných prostorů a zařízení domu včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod. jsou podle rozhodnutí představenstva družstva uloženy na určeném místě.

 

čl. 9

Klid v domě

1) Nájemci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem. Nájemce je povinen utlumit na míru přiměřenou hlasitost rozhlasových a televizních přijímačů, hudebních a jiných aparatur, včetně hry na hudební nástroje.

2) V době od 22.00 do 6.00 hodin jsou nájemci povinni dodržovat noční klid.

3) Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor.

 

čl. 10

Požární ochrana

Všechny fyzické a právnické osoby jsou povinny:

1) Podle zákona č. 133/85Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 91/96Sb. a následných předpisů si počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, dodržovat požární řád, návody a pokyny upravující požadavky požární ochrany dodávané výrobci nebo obchodními organizacemi k materiálům, látkám nebo výrobkům.

2) Udržovat tepelné, elektrické, plynové nebo jiné spotřebiče v náležitém technickém stavu, zabezpečovat provádění předepsaných technických revizí. Pečovat o to, aby se v blízkosti těchto spotřebičů nenacházely snadno hořlavé látky. Dbát na to, aby roztopená přítopná tělesa, zapnuté elektrické a plynové spotřebiče nebyly ponechány bez dozoru. Dodržovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů, určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů.

3) Přesvědčit se před instalací nebo používáním elektrických spotřebičů, zda je rozvod elektrického proudu jištěn předepsaným jističem včetně zemnění a zda hlavní bytový jistič odpovídá celkovému příkonu elektrického proudu užívaných spotřebičů.

4) Používat při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek jen obaly k tomu určené. Při používání spotřebiče na propan-butan ukládat tlakové nádoby nebo instalační teploměry na lehko přístupném a dostatečně větratelném místě.

 

čl. 11

Závěrečná ustanovení

1) Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných právních předpisů.

2) Ustanovení Domovního řádu se vztahují v plném rozsahu na členy bytového družstva a nájemce bytů, kteří členy bytového družstva nejsou a nájemce nebytových prostorů, pokud nájemní smlouva nestanoví jinak.

3) Domovní řád byl schválen představenstvem bytového družstva   MOLBYT dne 7. 4 1998 a nabyl účinnosti dnem 15. 4. 1998.

 

Antonín Trajer                                  Vlastimil Bartoš

předseda družstva                          místopředseda družstva

 

13.12.2006 11:32:34
molbyt
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one