Oficiální webové stránky bytového družstva Molbyt
Platební řád bytového družstva MOLBYT

1. Tento platební řád upravuje platby členů bytového družstva MOLBYT uvedené v článku 9 a 10 Stanov bytového družstva, jakož i další platby, schválené členskou schůzí včetně plateb záloh za služby a stanoví poplatky z prodlení u těchto plateb.

2. Členské platby se dělí na jednorázové, pravidelné měsíční, nepravidelné, administrativní a mimořádné.

2.1 Jednorázové platby

2.1.1 Vstupní členský vklad ve výši 500,- Kč a Základní členský vklad ve výši 4 500,- Kč.
Vklady jsou splatné v termínu stanoveném Stanovami družstva tj. do 15 dnů po vzniku členství.

2.1.2 Pro nového člena, přijatého do již založeného družstva, platí platby podle odstavce

2.1.1. Platebního řádu a dále se pro nového člena stanoví individuální platba. Její výše je určena smluvním způsobem. Individuální platba je pak dalším vkladem nového člena do fondu oprav. Pokud nebude určeno jinak, musí být individuální platba splacena na účet družstva do 15 dnů po členské schůzi, na níž byl nový člen přijat do družstva. Pokud platby nebudou ve stanoveném termínu splaceny, nové členství v družstvu zaniká.

2.1.3 Ustanovení 2.1.2. se netýká nového člena družstva, který nabyl členství na základě převodu členského podílu.

2.2. Pravidelné měsíční platby
Členské vklady do fondů (Příloha č. 1) a zálohy na služby spojené s užíváním bytu jsou splatné do konce každého kalendářního měsíce. Měsíční platby jsou uskutečňovány jako součást sdruženého inkasa plateb obyvatelstva (SIPO) na účet družstva.

2.3 Nepravidelné platby upravuje odstavec 3.3 Platebního řádu

2.4 Administrativní a správní poplatky jsou poplatky za nadstandardní úkony. V případě, že se jedná o převod členských práv a povinností, kdy nabyvatelem práv je rodinný příslušník, je poplatek stanoven ve výši 300,- Kč. Poplatek se nevztahuje na dědická řízení. U ostatních převodů členských práv hradí nabyvatel členských práv a povinností družstvu poplatek ve výši 3.000,- Kč. Poplatek za vystavovaná potvrzení ve výši 200,- Kč je vybírán za každý úkon.

2.5 Mimořádné platby jsou určeny pro překlenutí dočasné platební neschopnosti družstva, zejména z důvodu rozsáhlejších havarijních oprav. Mimořádné platby schvaluje členská schůze (čl. 4 Stanov), která rozhoduje i o jejich výši. Mimořádné platby jsou splatné do 15 dnů po dni konání členské schůze, pokud členská schůze neurčí jinak.

3. Úhrady za služby

3.1 Pro účely výpočtu úhrady za služby je člen družstva povinen písemně oznámit představenstvu jméno, příjmení a datum narození všech osob, které v bytě bydlí do 15 dnů po změně počtu osob v bytě. Souběžně změnu počtu osob ohlásí člen družstva i správní firmě družstva, která na základě mandátní smlouvy plní úlohu správce družstva.

3.2. Pro výpočet úhrady za služby je člen družstva povinen nahlásit písemně představenstvu a správní firmě počet psů, kteří s ním v jeho bytě pobývají. Měsíční úhrada za jednoho psa v bytě se stanovuje ve výši 25,-Kč.

3.3. Nepravidelné platby vznikají při rozúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu dle článku 10 Stanov a jsou určeny k vyrovnání případného záporného výsledku ročního vyúčtování těchto záloh. Takto vzniklý nedoplatek je splatný do 15 dnů po doručení vyúčtování; pokud není stanoveno jinak. Odvolání (reklamace vyúčtování) nemá odkladný účinek.

4. Snížení platby do provozního fondu a fondu oprav

4.1. Se zástupci jednotlivých domů (delegátů domů) bude uzavřena Dohoda o pracovní činnosti za jejich činnost v této funkci a výlohy spojené s touto činností. Výše odměny je stanovena na 200 Kč za měsíc. Výše této částky může být měněna usnesením členské schůze.

4.2. V domech, kde je část společných prostor využívána jiným způsobem než pro potřeby nájemců bytů/členů družstva každého jednotlivého domu, bude těmto nájemcům /členům družstva snížen vklad do fondu oprav měsíčně, zpravidla o 50,- Kč.

5. Přeplatky

 

  • 5.1 Přeplatky záloh na služby budou vráceny do 30 dnů po jejich ročním vyúčtování; současně s tímto vyúčtováním budou odečteny i případné nedoplatky. Odvolání (reklamace vyúčtování) nemá odkladný účinek.
  • 5.2 Přeplatky fondů - o jejich použití rozhodne členská schůze při schvalování roční účetní závěrky.

 

6. Sankční poplatky

6.1. Poplatek z prodleni je stanoven ve výši 2, 5 promile z dlužné částky za každý den prodlení (článek 10/2 Stanov).

6.2. Ostatní sankce z prodlení
Při prodlení stanovených plateb po dobu 3 měsíců za sebou následujících vzniká důvod k ukončení členství člena družstva podle článku 5 Stanov.

7. Dohody o pracovní činnosti členů představenstva a odměny členům představenstva a kontrolní komisi

7.1.1 Dohody o pracovní činnosti členů představenstva. Členové představenstva jsou za svojí činnost odměňováni pravidelně měsíčně na základě schválení výše těchto odměn členskou schůzí.

7.1.2 Členům představenstva nebo některému z členů představenstva může být poskytnuta mimořádná odměna nad rámec měsíční odměny vedené v bodu 7.1.1 platebního řádu, a to za činnost, kterou tito členové odvedou nad rámec běžné činnosti člena představenstva, uvedené v článku 11 Stanov (tj. např. výběrová řízení, technický dozor investora, dozorce výtahů apod.). Tyto mimořádné odměny schvaluje členská schůze.

7.2. Činnost kontrolní komise je čestná a nehonorovaná. Pokud členové kontrolní komise nebo některý z členů kontrolní komise bude provádět činnost nad rámec běžné činnosti člena kontrolní komise uvedené v části 3 článku 11 Stanov, může mu být poskytnuta odměna, která bude schválena členskou schůzí na návrh představenstva nebo předsedy kontrolní komise.

7.3. Členům představenstva a kontrolní komise se mohou refundovat náklady za použití věcných prostředků a případné výdaje (telefonní výdaje, výdaje za použití PC a elektřinu spojenou s použitím počítače, případně cestovné apod.), a to v ceně předložené účtenky, případně ceně obvyklé nebo ceně vypočtené dle příslušného právního předpisu. Úhrada za použití počítače by neměla přesáhnout 10% hodnoty přístroje za ten který rok.

8. Převod členských práv a povinností
Při převodu členských práv a povinností přechází platební práva a povinnosti na nabyvatele od platby za následující měsíc po převodu členských práv a povinností. Pokud si strany nedohodnou jinak, přechází na nabyvatele i úhrada vyúčtování pohledávek a právo na vrácení přeplatků.

9. Vypořádání členského podílu
Pokud vznikne nárok na vypořádání členského podílu, členský podíl je splatný do 3 měsíců po schválení roční účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Tohoto nároku se může člen nebo dědic domáhat až po vyklizení a předání bytu.

10. Práva povinnosti členů při uplatňování platebního řádu

10.1. Práva a povinnosti členů družstva, obsažená v platebním řádu, jsou v souladu se stanovami bytového družstva MOLBYT, případně byly schváleny či doplněny některou členskou schůzí družstva. V případě nesouhlasu s platbami se obrací člen družstva na správní firmu, zástupce (delegáta) domu, představenstvo, kontrolní komisi, členskou schůzi a soud, zpravidla v uvedeném pořadí.

10.2. Člen družstva má dále právo na vyžádání obdržet písemné potvrzení stavu jeho členských závazků.

11. Platnost a účinnost platebního řádu

11.1. Tento platební řád byl schválen Náhradní XIII. členskou schůzí dne 16. 5. 2006. Nabývá účinnosti dnem 1.1. 2007. Součástí platebního řádu je příloha č. 1 – Členské vklady do fondů družstva, které se na každý kalendářní rok aktualizují a jsou schvalovány členskou schůzí s účetní závěrkou předcházejícího roku a příloha č. 2 Členský podíl schválený XI. členskou schůzí dne 21. 4. 2004.

11.2. Tento platební řád bytového družstva MOLBYT nahrazuje dnem jeho účinnosti 1.1. 2007 platební řád, který byl schválen X. členskou schůzí bytového družstva MOLBYT dne 6. 11. 2003.

06.12.2006 19:33:30
molbyt
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one