Oficiální webové stránky bytového družstva Molbyt
Požární řád bytového družstva  MOLBYT

pro obytné domy bytového družstva MOLBYT v Molákově ulici čp. 592-601 se vydává
z důvodů ochrany před požárem v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vyhlášku MV ČR
č.246/2001 pro zajištění požární bezpečnosti v domech bytového družstva.

Všeobecná ustanovení

Požáry v obytných domech způsobují značné škody na majetku a často si vyžádají i oběti na lidských životech. V zájmu všech nájemníků je, aby se těmto zbytečným ztrátám předcházelo, aby všichni obyvatelé domů dbali zákonných opatření pro zajištění požární bezpečnosti. Všichni obyvatelé domů jsou povinni chovat se tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru a v případě, že požár vznikne, poskytnout všestrannou osobní i věcnou pomoc při jeho zdolávání. Obyvatelé jsou povinni osvojit si znalost prostředků požární ochrany k provedení hasebního zákroku a seznámit se se způsobem vyhlášení požárního poplachu. Další povinností je účinná pomoc při evakuaci budovy (zvláště osob) a přivolání hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.

Nájemníci a uživatelé bytů a nebytových prostorů jsou povinni

počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm. V bytě a společných prostorech nesmí být ponechán bez dozoru žádný elektrický a plynový spotřebič bez náležitého požárního zajištění. V bytě a společných prostorech není dovoleno provádět manipulace s hořlavými kapalinami I. třídy (benzín, líh, éter a jiné).

Uživatelé bytů a nebytových prostorů nesmí:

   - provádět v bytech a nebytových prostorech práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací;

   - poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany.

Společné komunikace

Schodiště a chodby nesmí být zastavovány nebo zužována jejich průchozí šíře nábytkem, kočárky nebo jinými předměty materiály. Společné komunikace slouží jako únikové cesty, proto musí být trvale volné.

Spížní a odkládací prostory

Ve spížních komorách a kočárkárnách musí být zachován pořádek a čistota. Nesmí zde být skladovány hořlavé kapaliny I. třídy, celuloid, požárně nebezpečné chemikálie, kyseliny, láhve se stlačenými plyny atp. Do těchto prostorů není dovoleno vcházet s otevřeným nechráněným plamenem.

Každý uživatel bytu a nebytových prostorů je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:

a)       provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob;

b)       uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření;

c)       ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení;

d)       poskytnout osobní pomoc jednotkám požární ochrany na výzvu velitele zásahu.

-       vyhlásit požární poplach;

-       přivolat okamžitě hasiče;

-       uzavřít hlavní uzávěr plynu;

-      poskytnout první pomoc zraněným osobám;

Þ       poskytnout pomoc a informace při evakuaci obyvatel.

                     

Povinnost všech občanů

Ihned ohlásit vznik požáru hasičskému
záchrannému sboru
na tel. číslo         150

Do doby příjezdu hasičského záchranného sboru učinit vše, čeho je třeba k likvidaci požáru, nebo alespoň k jeho omezení.

Další důležitá čísla a informace

Integrovaná služba                           112

Policie ČR                                          158

Městská policie                                 156

Záchranná služba                              155

 

Voda (hlášení poruch)     840 111 112

 

Plyn (dispečink)                              1239

Plyn – zákaznická linka   840 555 333

 

Poruchy elektroinstalace 224 915 151

PRE – zákaznická linka    267 055 555

 

Hlavní vypínač elektřiny je u vchodu do domu.

 

Hlavní uzávěry plynu jsou mimo objekt u domů č. 593 (pro domy 592-4), 596 (pro domy 595-7), 599 (pro domy 598-9) a 601 (pro domy 600-1)

 

V Praze dne 1. 11. 2010

 

Pavel Šimon                       Alena Míková

předseda představenstva      místopředseda představenstva

 

13.12.2006 11:59:45
molbyt
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one